Đề án bảo kê môi trường chi tiết là 1 loại hồ sơ pháp lý mà các đơn vị phải làm theo quy định của pháp luật. Việc lập đề án bảo kê môi trường chi tiết là để theo dõi diễn biến của môi trường tiếp giáp với khu vực Dự án.


đơn vị, đơn vị, cơ sở vật chất cung cấp,… của bạn đang cần lập đề án bảo kê môi trường chi tiết theo quy định và pháp luật của Nhà nước? Nhưng bạn vẫn chưa biết phải từ khi đâu, như thế nào và cần phải chuẩn bị các hồ sơ gì, hồ sơ ra sao cũng như mức giá tiền bao nhiêu? Bạn cần loại đề án bảo kê môi trường chi tiết mới nhất năm 2016?

Để khắc phục mọi câu hỏi can dự tới việc lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho bạn, đơn vị TNHH MTV Môi trường LightHouse mang kinh nghiệm 5 năm trong nghề sẽ tư vấn và chỉ dẫn cụ thể quy cách lập đề án bảo kê môi trường chi tiết qua bài viết dưới đây

Đề án bảo kê môi trường chi tiết là gì?
Đề án bảo kê môi trường chi tiết trước nhất là hồ sơ Báo cáo thực hiện các Dự án cung cấp kinh doanh mang quy mô nhằm đánh giá ảnh hưởng môi trường của các đơn vị, đơn vị,… đã đi vào hoạt động hoặc thi công vun đắp nhưng chưa được thông qua Báo cáo.

Tóm lại, đây là Báo cáo về các ảnh hưởng của đơn vị cung cấp trong công đoạn hoạt động đối mang môi trường như: ảnh hưởng tới môi trường ko khí, tiếng ồn, môi trường nước, môi trường đất.
Và để khắc phục hậu quả lúc đơn vị đã đi vào hoạt động nhưng chưa mang đủ hồ sơ môi trường theo quy định thì cơ quan, đơn vị của bạn cần phải lập đề án bảo kê môi trường chi tiết.

các đối tượng nào cần phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết?
Đề án bảo kê môi trường chi tiết mang vai trò rất quan yếu trong công đoạn bảo kê môi trường đối mang các đơn vị, bắt đề nghị lập ra để vừa đảm bảo lợi ích cho chính đơn vị của mình, vừa đảm bảo thực hiện đúng pháp luật. Cụ thể các đối tượng cần lập đề án như sau:
các dự án cung cấp, kinh doanh mang quy mô đã được quy định trong nghị định 18/2015/NĐ-CP và luật bảo kê môi trường 2014.
dự án, Dự án đã hoạt động hoặc đã thi công vun đắp.
cơ sở vật chất cung cấp, kinh doanh, nhà sản xuất đã dần đi vào hoạt động trước ngày 01/4/2015 mang các quy mô, tính chất tương đương mang đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá ảnh hưởng môi trường ĐTM được quy định trong Khoản 1, Điều 12, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP. Nhưng nó ko mang quyết định thông qua Báo cáo đánh giá ảnh hưởng môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/NĐ-CP ra ngày 28/05/2015.

Cơ quan nào mang chức năng đánh giá, thông qua đề án bảo kê môi trường chi tiết?
Theo điều 6 chương II, lập, đánh giá và thông qua đề án bảo kê môi trường chi tiết của thông tư 26/2015/TT-BTNMT thì cơ quan mang chức năng đánh giá, thông qua được quy định như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường đơn vị đánh giá, thông qua đề án bảo kê môi trường chi tiết được quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, ngoại trừ các đơn vị thuộc bí hiểm an ninh và quốc phòng.
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đơn vị đánh giá, thông qua các đề án chi tiết của cơ sở vật chất, đơn vị khác thuộc bí hiểm an ninh, quốc phòng và các cơ sở vật chất thuộc quyền thông qua của mình, trừ các trường hợp quy định tại các Khoản 1 Điều này.
các bộ, cơ quan ngang Bộ đơn vị đánh giá, thông qua đề án chi tiết của cơ sở vật chất thuộc quyền thông qua của mình, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1, hai và 4 trong Điều này.
Ủy ban dân tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương đơn vị đánh giá, thông qua đề án chi tiết của cơ sở vật chất trên khu vực của mình, ngoại trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, hai, 3 Điều này.
mang bao nhiêu hồ sơ, hồ sơ nhu yếu để lập đề án bảo kê môi trường chi tiết?
mang đề án bảo kê môi trường chi tiết, thường mang hai loại hồ sơ là: Đề án bảo kê môi trường chi tiết cấp Bộ và Đề án bảo kê môi trường chi tiết cấp Sở.
các hồ sơ cần mang như:
Giấy phép đầu cơ.
Giấy phép kinh doanh.
sơ đồ vị trí Dự án.
Giấy chứng thực quyền tiêu dùng đất/Hợp đồng thuê đất.
Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có).
các hồ sơ môi trường hiện có: Sổ chủ nguồn đăng ký chất thải nguy hiểm, hợp đồng thu lượm chất thải nguy hại.
01 văn bản đề nghị đánh giá, thông qua đề án chi tiết theo loại quy định tại Phụ lục hai ban hành kèm theo Thông tư này.
01 đĩa CD ghi nội dung của đề án bảo kê môi trường chi tiết.
07 bản đề án chi tiết theo loại quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT- Bộ Tài nguyên và Môi trường

thứ tự để lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết như thế nào?
Để lập đề án bảo kê môi trường chi tiết đúng chuẩn, hiệu quả, bạn cần thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: điều tra, thu thập số liệu tình trạng hoạt động và tình trạng môi trường tiếp giáp với của đơn vị.
Bước 2: điều tra điều kiện khi không, điều kiện kinh tế, phường hội can dự tới hoạt động của đơn vị.
Bước 3: Xác định các nguồn gây ô nhiễm như: nước thải, khí thải tiếp giáp với, khí thải tại nguồn, chất thải rắn, tiếng ồn và các vấn đề phát sinh trong công đoạn hoạt động của Dự án.
Bước 4: Lấy loại nước thải, loại ko khí tại nguồn thải và khí tiếp giáp với khuôn viên Dự án, sau ngừng thi côngĐây đánh giá tại phòng thí nghiệm.
Bước 5: đánh giá chừng độ ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm tới các nhân tố tài nguyên và môi trường.
Bước 6: Đề ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và ngừa sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.
Bước 7: đề nghị phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu lượm và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của Dự án.
Bước 8: vun đắp chương trình thường xuyên kiểm tra và giám sát môi trường.
Bước 9: biên soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị thông qua đề án bảo kê môi trường chi tiết.
Bước 10: ra đời đoàn kiểm tra thực tiễn về việc bảo kê môi trường tại đơn vị.
Bước 11: đánh giá và quyết định thông qua.

Chú ý: đơn vị sau lúc hoàn thành đề án bảo kê môi trường chi tiết thì không hề lập Báo cáo hoàn thành ĐTM mà phải lập Báo cáo hoàn thành đề án bảo kê môi trường

Trên đây là các chia sẻ và chỉ dẫn cụ thể về cách lập đề án bảo kê môi trường chi tiết từ đơn vị TNHH MTV Môi trường LightHouse. hy vọng bài viết sẽ đem đến cho bạn các kiến thức và kinh nghiệm hữu dụng về vấn đề này.